Segons AQU Catalunya, el 100% dels nostres alumnes graduats estan treballant.

General

Segons l'enquesta d'inserció laboral d'AQU Catalunya del 2014, el 100% dels nostres alumnes enquestats estan treballant.

Des de l'any 2001, i amb una periodicitat triennal, AQU Catalunya i les universitats catalanes realitzen l'enquesta d'inserció laboral a la població titulada per conèixer, entre altres qüestions, el temps, la qualitat i la via de la seva inserció, i també per saber el grau de satisfacció respecte de la formació rebuda.

Totes les universitats públiques i privades de Catalunya han participat en la 5a edició de l'enquesta, que tant pel seu abast com per la trajectòria (edicions 2001, 2005, 2008, 2011 i 2014) és una de les més representatives i importants a Europa. En aquesta ocasió s'han enquestat 17.295 graduats d'una població de referència de 31.734.

 

Consulta els gràfics de l'enquesta d'inserció laboral de l'ERAM a: http://ca.eram.cat/serveis/gae/aqu_gae_ocupacio.pdf